Business as unusual

Het ene bedrijf is het ander niet.
• Unieke projecten.
• Voor jezelf, de organisatie en de wereld.
• Altijd rendement.

Projecten variëren van individuele en team begeleiding van medewerkers, management professionals,decomplete inrichting van een nationale commerciële organisatie van een multinational, tot de ontwikkeling van waarde(n)volle verdien modellen. We kunnen blijven uitleggen wat we doen, maar het is beter  te laten weten wat we hebben gedaan. Nog liever zouden we samen in gesprek gaan over wensen en mogelijkheden.

quote_powell

Nationale commerciële organisatie van een farmaceutische multinational
Het Commerciële team moet opereren in een steeds complexer landschap: invloed van Overheid en Verzekeraars, nieuwe medicijnen en behandelmethoden, breder takenpakket artsen en specialisten, strijd om tijd & aandacht. Dit maakt het positioneren van de middelen moeilijk: ze zijn het meest succesvol vroeg in de behandel-cyclus, terwijl de besluitprocessen juist vertragen.

Dit vraagt van het verkoopteam een verschuiving van “promotors” naar “verkopers”, en mogelijk door naar een project-gerichte organisatie. Er werden 2 teams samengevoegd tot 1, resulterend in 4 + 2 sales/account managers en een ondersteunend brand team. Er is een begin gemaakt aan een meerjaars leertraject met de topsport als inspiratie en metafoor. Doel is het team klaar te maken / te ondersteunen in het behalen van de ambitieuze (groei-)doelstelling: en daarmee aanspreken op eigenaarschap/ondernemerschap.

Gedurende de workshop is de trots voor de organisatie gemobiliseerd, is er overdracht van kennis geweest om samen de “lat te leggen”,  en is er actieve dialoog geweest. Met als resultaat:

 • 4 interdisciplinaire sales plannen (omzet, KPIs en activiteiten)
 • Afspraken over de uitvoering, mijlpalen en rollen van een ieder
 • Aanzet voor fit/gap van functies, competenties en drijfveren

Divisie van chemie multinational
Concurrentie is van alle tijden. Bij deze multinational komt deze vooral van Chinese bedrijven met relatief hoge productie. In reactie op prijs – en marktaandeel druk worden vaak standaard strategieën gehanteerd:

 • Operational excellence: schaalvergroting, verlagen kosten. Met als gevaar een race to the bottom.
 • Customer intimacy: betere service-verlening, de klant verleiden. Maar wil de klant daarvoor betalen?
 • Product excellence: het beste product aanbieden. Wat als het ook met minder kan?

Hoe waardevol één of een combinatie van deze strategiën ook is, vaak is het niet genoeg. Het echte onderscheid werd pas gemaakt toen ook het lange termijn belang voor de wereld van het product, de milieuvriendelijke inrichting van het productie proces en het persoonlijk enthousiasme van de medewerkers om daaraan bij te dragen ingezet werden. Het integreren van Purpose en Passion in business model en strategie bleek een winnende combinatie te zijn.

Commercial excellence in pharma
In een sterk groeiende verkooporganisatie van een internationaal pharmabedrijf ontstond behoefte aan een professionaliseringsslag. Vastleggen van processen, een integrale en gecoördineerde aanpak door marketing, sales en andere functies, grotere transparantie ten aanzien van besluit en resultaat waren daarin belangrijke elementen.

In de eerste fase hebben wij een scan uitgevoerd die niet alleen de gewenste procesmatige verbeteringen aantoonde, maar ook de daarbij behorende ontwikkeling van de medewerkers, zowel individueel als in teamverband, in kaart bracht. In de uitvoeringsfase hebben we beiden gecombineerd. Een manier van werken is daarmee geintroduceerd die niet alleen effectiever en efficiënter is (proces) maar ook inzichtelijker en inspirerender (people).

Maatschap medisch specialisten
De maatschap (7 personen) had behoefte aan begeleiding bij het opzetten van een 5-jarig strategisch plan om de koers te helpen formuleren en zichzelf aan te houden en om het KNO-beleid te kunnen presenteren aan het management van het ziekenhuis.

Medisch specialisten worden steeds meer gedwongen om binnen bepaalde kaders te gaan werken. Management van ziekenhuizen en overkoepelende organen van medisch specialisten dringen er steeds meer op aan om, in kader van kwaliteitszorg en financiering, duidelijk beleid te formuleren. Hiermee komen specialisten in een voor hun onbekend speelveld terecht.

In een dag-sessie werd de richting van ontwikkeling bepaald op grond van zaken die nodig worden geacht voor een degelijke uitvoering van het vak, individuele wensen van de specialisten en de bedoeling van de maatschap. Tevens werd er een actieplan opgesteld, om gefaseerd de doelen te bereiken en de samenwerking binnen de maatschap, onderling en met de assistenten, te bevorderen.

Ondernemer op gebied van technische Innovatie
Deze ondernemer, adviesbureau met 5 medewerkers, wilde graag onderzoeken hoe hij deze werk- en privébalans kan behouden en welke taken binnen zijn werk hem de meeste energie geven. Welke taken kan hij op een lager pitje zetten en welke niet, omdat deze hem de meeste energie geven?

Hij was vooral ook bezorgd over het feit of hij wel genoeg werk kon genereren voor de adviseurs bij hem in dienst en of hij wel de juiste zaken aan het doen was. Zorgen die veel energie kosten en de kijk op de toekomst vertroebelde. Terwijl de onderneming goed rendeerde.

Door een aantal individuele sessies (“metgezel”) kreeg deze ondernemer weer zicht op datgene hij werkelijk wilde bereiken met het ondernemen en zijn talent. Terug naar de basis en de strategische doelen bijgesteld (focus op het heden in lijn met een zinvolle doelstelling  in plaats van een puur financiële doelstelling – wat is mijn bedrijf over 5 jaar waard en kan ik het dan verkopen). De gekozen richting zorgt voor ruimte voor creatief denken en het aantrekken van nieuwe klanten.

HBO-instelling
In het kader van het strategisch personeelsbeleid en de strategische keuzes die de instelling heeft gemaakt, was er vraag naar een training om docenten – binnen een vakgroep van 60 mensen- voor te bereiden om op een vernieuwde manier te doceren.

De studenten International Business van vandaag zijn de mogelijke leiders van morgen. Velen geven aan dat ze willen werken voor bedrijven die vanuit Purpose ondernemen; ze willen succesvol zijn én een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving. Voor hen is bewustwording van eigen toegevoegde waarde essentieel. De docent die de studenten voorbereid op de toekomst speelt hier een belangrijke rol en heeft een voorbeeld functie. Walk your talk.

De training “The Conscious Professional” (7 sessies van een dagdeel en 3 groepen van 12 docenten)  heeft een aanzet gegeven tot duurzaam, bewust en authentiek docentschap. Docentschap waarbij persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en de bijdrage aan de samenleving hand in hand gaan. Daar de training direct aansluit bij de dagelijkse werkelijkheid, is deze onmiddellijk toepasbaar gebleken én beklijft daardoor ook.

Een aantal docenten heeft naar aanleiding van de training fundamentele keuzes gemaakt wat betreft hun functioneren en toekomstige werkzaamheden. Deze keuzes komen het strategisch personeelsbeleid zeker ten goede.

Machinebouw & installatie bedrijf (familiebedrijf)
Met de kennis en kunde van het poedercoat-procedé en de proces- en machinebouw-ervaring van de organisatie (50 mensen)  overwogen ze te investeren in een pilot-lijn om het poedercoaten van hout groot te maken. Dit zou een nieuwe standaard kunnen worden voor het economisch en ecologisch veredelen en duurzaam maken van hout, in het bijzonder MDF.

Twee belangrijkste onderzoeksvragen waren:

 • Wat is de markt, welke huidige barrières kunnen worden opgelost, in welke segmenten met welke groei- en/of verdringings-potentie? Wat is de waarde voor de toekomstige klanten, en hoe kunnen zij zich onderscheiden?
 • Afhankelijk van hoe goed de eerste vraag beantwoord kan worden: wat is het beste (aanvankelijke) business model voor het volwassen maken van de technologie? Welk verdienmodel, met welke partners en met wat voor eigen capabilities?

Door helderheid te creëren in de richting waarin de organisatie zich zou moeten ontwikkelen (een heldere Purpose) en een gedegen marktonderzoek, is er besloten om een andere weg in te slaan. Hiermee is voorkomen dat er veel middelen gestoken zouden worden in de marktontwikkeling van een product dat uiteindelijk niet zou bijdragen aan de overall strategie van de organisatie.

Start-up company in de computer chip branch
Hoofddoelstelling van het adviesproject was het ontwikkeling van een goede internationale propositie voor de zeer complexe en innovatieve producten van het bedrijf. Hiervoor is een nauwkeurige analyse van en advies over de marktmogelijkheden, markttoepassingen, samenwerkingspartners (commercieel & technisch) en de mogelijke revenuen nodig.

Aanpak, naast het aanvragen van SDI subsidie, was:

 1. Strategisch marktonderzoek en analyse (in samenwerking met de Hogeschool Windesheim).
 2. Onderzoek naar mogelijkheden van co-creatie in de West-Europese markt.
 3. Strategische rapportage en samenstellen Business Developmentplan.

Na toekenning van de subsidie is het bovenstaande uitgevoerd (6 maanden) en het heeft geresulteerd in een gedegen Business Development Plan dat nu ten uitvoer wordt gebracht.

Contact

Adres

unBusual
Geestbrugkade 32
2281 CX Rijswijk

E-mailadres

info@unbusual.com

Jan-Maarten Bosch

jan-maarten@unbusual.com
(06) 53 27 79 96

Paul Edauw

paul@unbusual.com
(06) 46 13 51 25

Contactformulier